اینستاگرام

اینستاگرام خطا بر می گرداند.
گروه مالی شهر

بازوی قدرتمند

بانک شهر


گروه مالی شهر با اندیشه ارائه سبدی کامل از خدمات کاربردی در حوزه های مختلف پولی و مالی و به عنوان هلدینگ تخصصی بانک شهر در عرصه ارائه خدمات حوزه مالی، بر آن است در جهت تکمیل زنجیره ارزش خدمات بانک و افزایش ثروت سهامداران با اتکاء بر دانش و ایده های کارشناسان و مدیران خود، رضایت حداکثری مشتریان و ذینفعان در همه عرصه های مالی اعم از تأمین مالی، لیزینگ، کارگزاری، سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری، بیمه وگردشگری را تأمین نماید.

شرکت های زیرمجموعه گروه مالی شهر